Fa / En

خدمات پست سریع

در سالهای اخیر و با گسترش مبادلات و ایجاد همکاریهای بیشتر میان شرکتهای ایرانی و خارجی نیاز به یک یا چند شرکت داخلی که بتواند خدمات پست سریع جهت حمل کالاهای نمونه، کوچک و پاکات را ارایه نماید بسیار احساس می شد.
در سالهای اخیر و با گسترش مبادلات و ایجاد همکاریهای بیشتر میان شرکتهای ایرانی و خارجی نیاز به یک یا چند شرکت داخلی که بتواند خدمات پست سریع جهت حمل کالاهای نمونه، کوچک و پاکات را ارایه نماید بسیار احساس می شد. از اینرو شرکت هما اکسپرس با بهره مندی از امکانات متنوع و نیز بهره گیری از توان نیروهای داخلی توانسته است بستر مناسبی در این خصوص را فراهم آورد.