Fa / En

خدمات امور گمرکی

با توجه به نیاز هم وطنان عزیزمان در خصوص ارایه خدمات گمرکی در بخش صادرات و نیز بخش واردات، این شرکت با انجام هماهنگی های لازم و نیز با استفاده از پرسنل و افراد با تجربه و مورد اطمینان ارایه خدمات مذکور را مدتی پس از شروع فعالیت، آغاز نمود و با کسب رضایت مشتریان توانست جایگاه خوب و قابل قبولی را در این بخش کسب نماید.
با توجه به نیاز هم وطنان عزیزمان در خصوص ارایه خدمات گمرکی در بخش صادرات و نیز بخش واردات، این شرکت با انجام هماهنگی های لازم و نیز با استفاده از پرسنل و افراد با تجربه و مورد اطمینان ارایه خدمات مذکور را مدتی پس از شروع فعالیت، آغاز نمود و با کسب رضایت مشتریان توانست جایگاه خوب و قابل قبولی را در این بخش کسب نماید.